Reklamacije

Poštovani korisnici,

U slučaju bilo kakvog problema u funkcionisanju električnog aparata potrebno je odmah prekinuti upotrebu, problem prijaviti prodavcu i postupiti po dobijenim instrukcijama.

Zakonska prava potrošača su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016).

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošača). Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca, počev od dana kupovine.

Period od 24 meseca važi isključivo za potrošače koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Kupcima koji ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata:

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujući zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Roba je saobrazna ugovoru:

Ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Odgovornost za saobraznost ne važi u sledećim slučajevima:

Ukoliko se kupac nije pridržavao tehničkog uputstva o upotrebi i uputstva o održavanju uređaja.
Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je kupac nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom.
Ukoliko je proizvod servisirala neovlašćena osoba.
U slučaju oštećenja nastalih strujnim udarom, elementarnim nepogodama, udarom groma i sl.
U garanciju ne ulaze oštećenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika, odnosno oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika i oštećenja zbog varijacije napona električne mreže.
Ukoliko potrošač električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti, pravo na reklamaciju po osnovu nesaobraznosti se ne priznaje. Ovim kupcima se pruža proizvođačka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda. Ovlašćeni servis će pregledom utvrditi da li je električni aparat korišćen u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti.